Kolumna lewa

Biblioteka

 

Regulamin biblioteki:

1. W szkole zorganizowana jest biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz w uzasadnionych przypadkach rodzice i absolwenci naszej szkoły.

 

3. Pomieszczenia biblioteki służą do:
      

a) gromadzenia, opracowywania i przechowywania zbiorów,
     

b) korzystania ze zbiorów i wypożyczania ich,
      

c) przeprowadzenia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego małych grup uczniów.

 

4. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach umożliwiających swobodne korzystanie z jej zbiorów, ustalanych przez dyrekcję szkoły na początku roku szkolnego.

 

5. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza polega na:     

a) udostępnianiu księgozbioru osobom korzystającym z biblioteki,

b) udostępnianiu nauczycielom kaset audio video służących realizacji treści programowych,

c) przeprowadzaniu lekcji bibliotecznych,

d) przysposabianiu uczniów do samokształcenia,

e) prowadzeniu różnych form upowszechniania czytelnictwa,

f) pomocy w doborze książek odpowiednich do potrzeb i zainteresowań uczniów,

g) współpracy z nauczycielami - wyszukiwaniu literatury na określone tematy,

h) wykonywaniu okolicznościowych dekoracji na terenie biblioteki,

i) prenumerowaniu czasopism,

j) organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

6. Praca organizacyjno - techniczna nauczyciela bibliotekarza polega na:

 

a) gromadzeniu, opracowywaniu i przechowywaniu materiałów bibliotecznych,

b) prowadzeniu określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

c) prowadzeniu statystyk,

d) przeprowadzaniu selekcji księgozbioru,

e) konserwowaniu księgozbioru,

f) tworzeniu w księgozbiorze nowych działów i bloków tematycznych uwzgędniających potrzeby edukacyjne uczniów i pedagogów,

g) organizowaniu wideoteki szkolnej.

 


Kolumna prawa