Kolumna lewa

Biblioteka

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom.

 

 1. Szkoła Podstawowa udostępnia uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
 1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I, II i III oraz komplet podręczników dla klas IV – VIII są własnością szkoły.
 1. Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. Odbiór podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych jest  potwierdzany własnoręcznym podpisem w protokołach wypożyczeń przez rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej i przez uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 1. Wypożyczone podręczniki muszą być obłożone okładką ochronną, którą można łatwo zdjąć nie niszcząc książki.
 1. Zabrania się:

            -  dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach,

            -  wyrywania, sklejania, przecinania, itp. kartek,

            -  innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika we wskazanym terminie rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.
 1. Uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu, wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze, itp.), powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić uszkodzenia, usunąć kartki z notatkami i okładki.
 1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, ma obowiązek zwrócić do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki (materiały edukacyjne).
 1. Podręczniki (materiały edukacyjne) będą wypożyczone uczniom we wrześniu; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych.
 1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, do troski o ich walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.

 

 

Regulamin biblioteki:

1. W szkole zorganizowana jest biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz w uzasadnionych przypadkach rodzice i absolwenci naszej szkoły.

3. Pomieszczenia biblioteki służą do:

a) gromadzenia, opracowywania i przechowywania zbiorów,    

b) korzystania ze zbiorów i wypożyczania ich,

c) przeprowadzenia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego małych grup uczniów.

4. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach umożliwiających swobodne korzystanie z jej zbiorów, ustalanych przez dyrekcję szkoły na początku roku szkolnego.

5. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza polega na:     

a) udostępnianiu księgozbioru osobom korzystającym z biblioteki,

b) udostępnianiu nauczycielom kaset audio video służących realizacji treści programowych,

c) przeprowadzaniu lekcji bibliotecznych,

d) przysposabianiu uczniów do samokształcenia,

e) prowadzeniu różnych form upowszechniania czytelnictwa,

f) pomocy w doborze książek odpowiednich do potrzeb i zainteresowań uczniów,

g) współpracy z nauczycielami - wyszukiwaniu literatury na określone tematy,

h) wykonywaniu okolicznościowych dekoracji na terenie biblioteki,

i) prenumerowaniu czasopism,

j) organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

6. Praca organizacyjno - techniczna nauczyciela bibliotekarza polega na:

a) gromadzeniu, opracowywaniu i przechowywaniu materiałów bibliotecznych,

b) prowadzeniu określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

c) prowadzeniu statystyk,

d) przeprowadzaniu selekcji księgozbioru,

e) konserwowaniu księgozbioru,

f) tworzeniu w księgozbiorze nowych działów i bloków tematycznych uwzględniających potrzeby edukacyjne uczniów i pedagogów,

g) organizowaniu wideoteki szkolnej.

 

 

 


Kolumna prawa