Kolumna lewa

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji
 • pewne dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej

Wprowadzone udogodnienia

 • podkreślenie oraz podświetlenie aktywnych linków
 • możliwość odwrócenia kolorów / podwyższony kontrast
 • możliwa jest nawigacja jedynie przy pomocy klawiatury
 • wszystkie treści nietekstowe służące do nawigacji są odpowiednio opisane
 • komunikaty, etykiety i instrukcje są napisane zrozumiałym językiem
 • mechanizm umożliwiający pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych
 • rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200%
 • mapa serwisu oraz wyszukiwarka
 • formularze kontaktowe są w pełni dostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Pakoca.
 • E-mail: sp46@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 843 08 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 46
  ul. Wałbrzyska 5,
  02-739 Warszawa
 • E-mail: sp46@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 843 08 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 
  Obydwie lokalizacje SP46 wyposażone są w czytniki kart wejściowych oraz domofony, które obsługuje pracownik szatni. W szatniach dostępne są księgi gości do których wpisują się osoby wchodzące na teren SP46. 
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 
  Szkoła nie posiada wind. Korytarze mają łączniki, do których klucze posiadają woźne.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Budynek przy ul. Wałbrzyskiej 5 jest wyposażony w pochylnię dla wózków (dostęp na parter). Innych udogodnień brak.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
  Brak wyznaczonych miejsc.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
  Zgoda na wstęp z psem asystującym. Szkoła musi jedynie zakupić miski na wodę dla psa.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. 
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 • siedziba przy ul. Wałbrzyskiej 5, 02-739 Warszawa, budynek w którym przebywają klasy 0-3
 • siedziba przy ul. Podpibięty 2, 02-732 Warszawa, budynek w którym przebywają klasy 4-8

 

Kolumna prawa