Kolumna lewa

Rekrutacja

 

Z pewnością wielu z Państwa zastanawia się, czy dziecko ma wystarczający zasób umiejętności i wiadomości, by móc rozpocząć naukę w I klasie w wieku sześciu lat.

W tabeli poniżej zostały wymienione umiejętności, których opanowanie oznacza gotowość do nauki, w szczególności w zakresie czytania i pisania. W większości są to umiejętności typowe dla dziecka sześcioletniego. Warto zastanowić się, jak dziecko zachowuje się i co umie, a następnie zaznaczyć w tabeli te zachowania i umiejętności, które trafnie opisują dziecko.

Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem rubryk w kolumnie ,,obserwacja rodzica”, można dłużej poobserwować dziecko i dopiero wtedy zaznaczyć odpowiednie rubryki.

 

DZIECKO

OBSERWACJA RODZICA

Uważnie słucha podczas czytania mu książeczek, jest zainteresowane

 

Zapamiętuje kształty figur, symbole z otoczenia (przystanek autobusowy, numer autobusu, oznaczenie toalety, symbol marki samochodu czy niektóre znaki drogowe)

 

Potrafi narysować kształt podstawowych figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, romb)

 

Potrafi opisać obrazek: co widzi, co robią osoby przedstawione, relacje przestrzenne (nad, pod, obok, za, na, przed, itp.)

 

Potrafi podzielić wyraz (3-4 sylabowy) na sylaby

 

Dzieli krótkie wyrazy na głoski (np. u l e, r a k)

 

Rozpoznaje i nazywa głoski na początki i końcu wyrazu

 

Potrafi wyodrębnić i podać liczbę wyrazów w prostym zdaniu (np. czterowyrazowym: Kotek siedzi obok miski)

 

Zna swoje imię i nazwisko, adres, imiona rodziców

 

Potrafi wymienić w kolejności pory roku, dni tygodnia, miesiące

 

Jest sprawne ruchowo: biega, kopie piłkę, skacze na jednej nodze, chodzi po linii

 

Sznuruje buty, wiąże kokardki

 

Chętnie podejmuje działania plastyczne - rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny

 

Potrafi posługiwać się nożyczkami, wycina po liniach prostych i falistych

 

Rysuje szlaczki składające się z elementów zaokrąglonych (np. łuki, półkola) i pętelek

 

Rysuje postać człowieka składającego się z głowy, tułowia, rąk, i nóg, a także ze szczegółów, takich jak: uczy, oczy, włosy, ubranie itp.

 

Kolorując, nie wychodzi poza linie i kontury

 

Potrafi rysować po śladzie

 

DZIECKO

OBSERWACJA RODZICA

Potrafi podzielić przedmioty według kilku kryteriów (np. zastosowanie, kolor, kształt, wielkość)

 

Poprawnie liczy przedmioty do 10

 

Potrafi - posługując się przedmiotami - dodawać i odejmować w zakresie 10

 

Rozumie pojęcia mniej, więcej, tyle samo

 

Potrafi podzielić przedmioty ,,po równo”

 

Nie ma problemów z wymową - prawidłowo wymawia wszystkie głoski

 

Wypowiada się pełnymi zdaniami, używa wielu określeń, zna prawidłowe znaczenie używanych słów

 

Opowiadając, co jest na obrazku, wymienia kilka (6-8) elementów

 

Rozumie pojęcia wczoraj, dziś i jutro

 

Używa prawidłowo czasu teraźniejszego i przeszłego

 

Zwykle kończy rozpoczęte działanie, zależy mu na osiągnięciu zamierzonego celu i na dobrej ocenie jego działania przez dorosłego

 

Stosuje się do obowiązujących norm, zasad, ustaleń

 

Potrafi współpracować z innymi dziećmi

 

Liczy się z potrzebami innych dzieci, bawiąc się w grupie, nie jest konfliktowe ani nadmiernie wycofane

 

Podporządkowuje się poleceniom dorosłych

 

Spokojnie rozstaje się z opiekunami, bez problemu zostaje w przedszkolu lub w innej grupie pod opieką dorosłych

 

Potrafi dość długo (ok 15-20 min.) skupić się na wykonywanym zadaniu

 

Potrafi po kilku powtórzeniach zapamiętać krótką rymowankę (mającą 2-3 linijki)

 

Nazywa części ciała

 

Zna i prawidłowo stosuje określenia prawy, lewy (w lewą stronę, prawe ucho itp.)

 

Jest wytrwałe, potrafi pokonywać trudności, dążąc do wyznaczonego celu

 

Rozmawiając o zdarzeniu (problemie, zjawisku), potrafi wskazać przyczynę i skutek

 

Umie ułożyć prostą historyjkę obrazkową (uporządkować zdania w kolejności)

 

Wykonując zadanie, zwykle dąży do dokończenia go i osiągnięcia celu

 

Potrafi radzić sobie z niepowodzeniami - nie załamuje się, ponawia próby lub szuka innych dróg rozwiązania problemu

 

 

Jeżeli dziecko opanowało większość umiejętności wymienionych w tabeli, oznacza to, że jest gotowe do podjęcia nauki.

 

 

Materiał dla rodziców dzieci 6-letnich opracowany przez specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej

Kolumna prawa